Подпишете отвореното писмо
Ако връзката в бутона не се отваря, моля натиснете тук

Уважаеми г-н Вълчев,

От Вашата пресконференция на 16 май т.г. научихме, че основен приоритет в работата на МОН ще е справянето с неграмотността. Обявихте “решителни мерки за обхващане на децата в детските градини и училище, задържането им за по-дълго време и предотвратяване на ранното отпадане”, и като част от тези мерки “във всяка община ще бъдат сформирани екипи, които да подпомагат записването в предучилищно и училищно образование на всички деца от уязвими групи” (1).
Поздравяваме Ви за добрите намерения да решите проблема с неграмотността. Ние, граждани и родители на малки и големи деца, също имаме проблем – с подхода към проблема като към проблем, външен на образователната система. Изследванията на PISA показват функционална неграмотност сред около 40% от 15-годишните български ученици. Това измерване се провежда само сред тези, които ходят на училище. Изводът от това измерване не е за учениците, а за училищната система – тя не се справя с ограмотяването. Изследването показва, че ходенето на училище не води само по себе си до ограмотяване. Води, очевидно, до липса на основни умения за пълноценно гражданство на около половината, прекарали в училище по 10 години. Следователно, проблемът с неграмотността, който е преди всичко проблем на работата на системата, няма как да бъде решен с мерки, насочени извън системата, която не се справя с него.
Неграмотността е само най-скандалната страна на общото слабо представяне на образователната система. Тази слабост е следствие от свръхцентрализираната и еднообразна образователна услуга. Ходенето на училище, предлагащо такава услуга, не носи ползи нито на социално слабите, нито на културно различните, нито на успяващите, нито на хората с най-добро отношение към образованието. В такава услуга твърде много са тези, които не намират смисъл за себе си. Това е причината и за невключването, и за отпадането, и за непоносимото равнище на агресия в системата. Невключените, отпадналите и засегнатите от насилието са жертви на система, която не съответства на техните нужди и на проблемите на света, в който живеят. Вече е нетърпимо за нас да продължава прикриването на това несъответствие с преследване на жертвите и със замазване на симптомите на проблема. Включването на невключените, но без да стане услугата приемлива, е именно замазване на един от тежките симптоми. Преди да боядисаме тавана, трябва да поправим течащия покрив. Преди да създаваме механизми за привличане на учениците към училището, трябва да създадем условия училището да стане привлекателно.
Държавата, която Вие представлявате, има ясни ангажименти по отношение на правото на образование. Тя има правно задължение да зачита свободата на родителите да решават въпросите относно образованието на децата си и активно да подкрепя образованието, без дискриминация спрямо избора на родителите (2). Освен това, държавата носи отговорносттада осигури условия за налична, достъпна, приемлива и гъвкава образователна услуга (3). Това се осъществява посредством движение към децентрализация, разнообразие, индивидуализация на обучението, автономия на училищата и учителите, равноправие на всички участници в образованието, отговорности за родителите, включително и да решават как да се харчи субсидията им за образование. Образователните политики в света се движат в тази посока и най-успешните образователни системи са далеч пред нас именно по тези показатели (4).
Ние искаме от Вас да спазвате ангажиментите на държавата спрямо правото на образование. Останалото – осигуряване на разнообразни, иновативни и адекватни на нуждите на обществото услуги – е работа на гражданското общество, на родителите, учениците и учителите, включително тези, които учат и работят в общинските и държавните училища. Това е начинът за решаване на проблема с неграмотността и всеки гражданин може да помогне, ако упражнява свободно правото си на образование и има за партньор институция, която зачита и подкрепя тази свобода – каквото е и задължението на държавата според Конституцията (5).
———————————————————————————
(1) Прессъобщение на МОН, http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2613
(3) Общ коментар 13 на Комисията по икономически, социални и културни права към ООН (United Nations, doc E/C.12/1999/10)
(4) Индекс за свободата в образованието, Световен доклад за 2016 относно свободата в образованието, OIDEL / Fondation Novae Terrae 2017. България е на 103 място от 134 държави, обхващащи 94% от световното население. Източник:
http://www.oidel.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/FEI_complet2.pdf
София, 24 май 2017
Първите 50 подписали граждани и организации:
“Асоциация Родители”, www.roditeli.org
“Бъдеще сега”, читалище, www.gudevica.org
“Българско либертарианско общество”, София, www.libsociety.org
“Експлораториум”, София, образователен център
“Институт за прогресивно образование”, София www.progresivno.org
“Национална мрежа на родителите”, София, www.nmr.bg
“Общност за демократично образование”, София, www.odo.bg
“Общност за свободно образование”, Пловдив, http://svobodnoobrazovanie.wixsite.com/home
Сдружение “Професионален форум за образование”, София http://obrazovatelenforum.wixsite.com/pforumedu
Училище “Рьорих”, София, www.roerich-school.org
Фондация “Темпо”, София, www.tempo.education