Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

неделя, 26 март 2017 г.

Предложение за текст на Петицията за гражданско уволнение на директорката на ПГЕЕ-ПловдивПЕТИЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО УВОЛНЕНИЕ на Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив

С настоящия документ ние, долуподписалите се граждани, откриваме процедура за гражданско уволнение на Стоянка Анастасова, директор на ПГЕЕ-Пловдив. Нашите основания за този злополучен край на нейната директорска кариера са следните:

1.) Поведението на г-жа Стоянка Анастасова като администратор се определя от привързаността й към един крещящо несъвременен, ретрограден, неуважаващ човешкото достойнство на персонала чисто бюрократичен, по същество сталинистки и затова така безчовечен управленски подход, игнориращ изцяло спецификата на учреждението, което тя е призвана да ръководи; нейният изцяло неадекватен на потребностите на образователната, възпитателна и личностно формираща институция управленски подход се базира на репресията, шантажа, интригата, страха, грубия натиск върху волята на подчинените, доносите, аморализма, лицемерието и подлизурството спрямо началството, подлостта, коварството, отмъстителността, злопаметността, прилагането на двойни стандарти и пр.

2.) Г-жа директорката на ПГЕЕ-Пловдив за времето на своето директорстване показа, че съвсем не умее да изпълнява ролята си на арбитър между учители, родители и ученици; тя е недиалогична, не умее да води диалог с ония, които не мислят като нея, тя себе си обявява за "единствено-правилно-мислеща"; тя си позволи да наруши грубо закона и принципите на морала като допусна злонамерено използване на ученици за разправа с неудобните, с иновативно и творчески мислещите учители и ученици (безпрецедентните в историята на българското образование и недопустимо скандални истории около подготовката и осъществяването на двукратните уволнения - !!! - на учителите инж. Калин Христов и Ангел Грънчаров; учениците от 10 Д клас бяха сурово наказани за това, че са създали... фейсбук страница, други ученици пък бяха наказани с отпадане от списъка за производствен стаж в Западна Европа само защото са... лайкнали изображения в тази същата страница, в която ученици си позволиха да кажат някакви неприятни на ръководството истини за училищния живот);

3.) Директорката на ПГЕЕ-Пловдив неоправдано разхищава огромни средства на данъкоплатеца за воденето на съдебни процеси срещу неправомерно уволнени учители, които съдът връща на работа, за изплащането на големи финансови обезщетения на жертвите на нейния до такава степен волунтаристичен управленски подход, че съдът отменя практически всяко нейно административно-управленско решение, което е било обжалвано по съдебен път; Ст. Анастасова губи и процедурите в други правозащитни държавни органи, например в Комисията за защита от дискриминация;

4.) Управленският подход на директорката на ПГЕЕ-Пловдив се намира в остро, непримиримо противоречие с българския и европейския СТАНДАРТ ЗА ДИРЕКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ, особено по следните негови пунктове:

• Вместо да създава подходящ, благоприятен за разгръщането на потенциала, на самобитните таланти на учениците и на учителите психологически и нравствен климат в училището, директорката на ПГЕЕ-Пловдив предизвика и насърчи негативната атмосфера на страх, на подлизурство спрямо началството, на лицемерие, на двойни стандарти ("нашите" в очите на директорката се ползват със специални права и облаги, "ненашите" биват репресирани, потискани, обиждани, оклеветявани...);

• Директорката разхищава работното си време главно за организиране и провеждане на недопустими кампании по личностното и професионалното дискредитиране на новаторски мислещите, за произвеждане на компромати срещу "неудобните" в нейните очи учители; директорският й кабинет се е превърнал в неспирно работеща "фабрика за компромати", това е любимото занимание на тъй "авангардно" и "оригинално" мислещата директорка на ПГЕЕ-Пловдив;

• Стандартът за директорска компетентност изисква директорът да познава педагогическите подходи за провеждане на учебно-възпитателния процес с оглед възрастовите и социокултурните особености на учениците; г-жа Анастасова без капка неудобство демонстрира крещящо непознаване на различните от нейната бедна педагогическа представа, т.е. съвременни подходи, стилове на общуване и пр.

• Стандартът за директорска компетентност изисква директорът на всяко училище да познава методическите подходи за качествено провеждане на учебно-възпитателния процес, директорката на ПГЕЕ-Пловдив съвсем не е наясно с различните от нейната бедна представа методически подходи;

• Стандартът за директорска компетентност изисква директорът да насърчава учителите за използването на съвременни методи в преподаването, да насърчава работата в екип, обмена на идеи и опит между учителите; директорката на ПГЕЕ-Пловдив прави точно обратното, репресира и уволнява ония учители, които

• Стандартът за директорска компетентност изисква директорът да определя приоритетите в организационния живот на училището в синхрон със стратегическите рамки за развитие на образованието; това нещо директорката на ПГЕЕ-Пловдив съвсем не го умее, тя си живее в своя оригинален свят, не признаващ различното от нейната представа;

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът да идентифицира приоритетите в организационния живот на училището и да структурира ефективно процесите на вътрешното училищно управление; директорката на ПГЕЕ-Пловдив е заклет враг на училищната демокрация, тя е всецяло предана на авторитаризма, на едноличното вземане на решения, които налага, игнорирайки позицията на малцинството;

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът да управлява училищните процеси ефективно, като отчита както особеностите както на образованието като цялостна система, така и спецификата на вътрешно-училищната среда; това нещо е терра инкогнита за авторитарно мислещата директорка на ПГЕЕ-Пловдив;

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът да оценява отговорно, критично и прозрачно дейността на учителите и служителите и да създава възможности за развитие и усъвършенстване на уменията на учителите и служителите; директорката на ПГЕЕ-Пловдив се ръководи от значително по-просто и лесно, но затова пък толкова порочно правило: ония, които са й лично предани, са "добри учители", оня учител, който се осмели да каже нещо, което не се харесва на директорката, бива обявен за "народен враг", подлежащ на безжалостна разправа;

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът да прилага ефективно изискванията за осигуряване на качествен учебен процес, при който всички участници са мотивирани за подобряване и усъвършенстване на учебните резултати; за директорката на ПГЕЕ-Пловдив качеството на обучението на учениците е последната й грижа, за нея единствено важното е колкото може по-дългото упражняване на директорската власт (и ползването от нейните облаги);

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът да умее да инициира промени и да поддържа новостите, породени от външни фактори, да умее да изгражда на стратегия и да определя цели, дейности и очаквани резултати, да реализира нови идеи, бързо да усвоява нови знания и умения и ги прилага в управлението на учебно-възпитателната среда; да инициира и организира разработването на проекти; директорката на ПГЕЕ-Пловдив не прави друго освен да охранява тъй приятното статукво; новото в нейното възприятие е заплаха за личния й комфорт и бива не просто игнорирано, то става обект на страшен негативизъм, казахме, новаторите в очите й са именно "народни врагове", подлежащи на безжалостна разправа;

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът да умее да управлява голям обем информация, да притежава умения за управление на времето и приоритизиране на дейностите, да контролира ситуации с по-големи натоварвания, да умее да разпределя отговорности и да делегира права; директорката на ПГЕЕ-Пловдив не се справя със задачата за всестранно осмисляне на всяка информация, която не се вмества в нейната клиширана и догматична представа за "единствено-правилното", а "единствено-правилно" е това, което пази собствения й комфорт и власт, което ще се хареса на висшестоящите началства и ще създаде условия за дълголетното й властване;

• Стандартът за директорска компетентност изисква в съвременни условия директорът

- да умее да представя идеи и да изслушва внимателно идеите на другите;
- да разбира динамиката на комуникацията и устойчиво да проследява съдържанието й;
- да умее да конструира устойчива връзка с участващите в комуникативния процес;
- да умее да преценява конкретния контекст във връзката му с други, по–всеобхватни условия и причини (формални и неформални норми и очаквания);
- да идентифицира директните и недиректните последствия от действията и избор на възможност за реакция/действие;
- да умее ясно и аргументирано да защитава мнението и позициите си, да умее да води преговори;
- да дефинира цели в комуникационния процес, да осъществява самонаблюдение и саморедактиране;
- да умее да насърчава всеки член от екипа да участва в дейностите съобразно способностите и уменията;
- да умее да взема решения, които синтезират различни гледни точки;
- да умее да анализира причините от различни позиции;
- да умее да идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие;
- да умее да преформулира проблема като приоритизира нуждите и целите;
- да умее да приема критика и да се справя градивно с нея;
- да умее ефективно управлява да емоциите си – да притежава саморефлективност като основа за разбиране и на “другия”;

Тези безценни умения обаче, за жалост, са съвсем чужди на толкова самонадеяната и така волунтаристично действащата директорка на ПГЕЕ-Пловдив, която робува на отдавна отречени от времето и живота догми, стереотипи, на един пагубен авторитарен, недемократичен манталитет; по тази причина Стоянка Анастасова се изявява в своята управленска дейност като пряка противоположност на това, което не само здравият смисъл, но и предписанията на правото и на закона изискват и предписват;

5.) След като съдът отмени толкова много управленски актове на директорката на ПГЕЕ-Пловдив това доказва, че тя се самовъзприема като стояща над правото и закона, т.е. смята, че може да си прави каквото й се прииска, каквото отговаря на нейните чисто субективни пристрастия, желания и копнежи; това е недопустимо и е база за всякакви други злоупотреби с власт: протежиране, връзкарство, угодничество пред висшестоящите, уреждане на приближените с разни благинки (интересно е да се знае каква е реалната преподавателска натовареност, да речем, на най-приближените й, именно на заместник-директорките: никаква е тази тяхна натовареност, те "преподават" или "вземат часове" в т.н. "изнесена практика", сиреч, нищо реално не правят и не преподават, което е незаконно директори с подобна "педагогическа натовареност" да си осигуряват педагогически стаж, да не говорим за това, че е аморално.

6.) Истински важните проблеми обаче не се решават, от години се "ремонтира" училищната сграда, ремонтите са спрени поради неосигурено финансиране, училището и учениците са в ситуация на извънредно напрежение поради двете учебни смени, липсват потребните условия за ефективен учебен процес, да не говорим за това, че безкрайния "ремонт" на физкултурния салон ощетява наред с другото дори и здравето на учениците. Ако трябва да се изброяват другите вреди и злоупотреби на директорката има опасност този документ да стане безкраен, подобно на провежданите от нея ремонти на училищната сграда, поради което сме принудени да спрем дотук.

На основание на горното ние, долуподписалите, оценяваме директорстването на г-жа Стоянка Анастасова като провал, като очебийно фиаско, нейната личност по крещящ начин не притежава потребния за управлението на една толкова сложна и отговорна длъжност личностен и професионален капацитет и потенциал, поради което изискваме тя да има добрината да се оттегли от поста си - стига изобщо да я вълнува поне малко доброто на учреждението.

Призоваваме висшестоящите органи на образователната институция да проявят известна отговорност спрямо базисните интереси на обществото и да направят нужното злополучния етап "Стоянка Анастасова" в управлението на ПГЕЕ-Пловдив да завърши все пак с колкото се може по-малки вреди за това някога елитно и образцово образователно-възпитателно учреждение.

ПОДПИСАЛИ: ...

(ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ ще бъде предложен за събиране на подписи в специализиран сайт за петиции. Разбира се, ние сме далеч от мисълта, че някой ученик, родител, да не говорим пък за учител ще има смелостта да се подпише под такъв един опасен за пребиваването му в ПГЕЕ-Пловдив документ. Но все пак ни се ще да опитаме да предизвикаме поне гражданството към една по-голяма отговорност спрямо ситуацията в това училище и в българското образование изобщо. Безпрецедентно скандалните истории в ПГЕЕ-Пловдив - особено тези около борбите на учителя по философия Ангел Грънчаров за непосредствена и практическа реална демократизация на отношенията в училищната общност на ПГЕЕ-Пловдив! - са само лакмус за състоянието на системата изобщо, за това до какви недопустими ексцесии води манията за директорско всевластие, за което, разбира се, са виновни и несъвършенства на установения чисто бюрократичен, но за сметка на това толкова пагубен анархистичен "ред" в системата на българското образование. Тъй че се надяваме поне по-будните хора сред гражданите да направят нещо по посока на предизвикването на пълноценен, а това значи пределно честен и демократичен обществен дебат, който обаче да не се свежда до общи приказки, а до нещо съвсем реално и конкретно: ето това конкретно училище стана за пример в каква отчайваща ситуация са принудени да се "образоват" и "възпитават" нашите деца! Безразличието спрямо ставащото, спрямо гибелното статукво е равностойно на престъпление. Водени от това съзнание, се надяваме да спомогнем с този документ за освобождаването от страха на колкото се може повече хора; като победим страха, ние вече ще има воля да работим за истинската промяна, т.е. за тържеството на новото, на съвременното, на истински качественото образование. А иначе заповядайте, дайте своите предложения за редактиране на този проекто-текст, давайте също и предложения за включване на нови моменти, които сме пропуснали. И още нещичко: този текст беше разработен с участието на група бивши учители в ПГЕЕ-Пловдив, чиито имена ще огласим съвсем скоро.)

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

1 коментар:

Анонимен каза...

Къде ти е петицията бе, Гранчаров??????????? Никой ли не те подкрепи???????????? :)))) Пак ли напълно сам - срещу всички???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!