Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

събота, 25 март 2017 г.

Казус: Доколко поведението на директорката на ПГЕЕ-Пловдив има отношение към съвременните разбирания за директорска компетентност?


Стандарт за директорска правоспособност

Роля на директора в развитето на училището
Директорът осъществява ръководство и управление на училището, за да осигури на всеки ученик висококачествено образование и да насърчи всички участници в учебно-възпитателния процес към възможно най-високи  постижения.
Успехът на всяко училище зависи до голяма степен от начина, по който директорът го ръководи. Работейки в сътрудничество с преподавателския и непреподавателския състав на училището, родителите, учениците и широката общественост, директорът трябва да демонстрира визия и да зададе посока на развитие на училището, която да обуслови успешен учебен и преподавателски процес.
Директорът трябва да създава климат, в който комптетентностите и мотивацията на учениците, учителите и служителите да се усъвършенстват, за да се развива училището като институция и да отговори адекватно на промените в образователен, социокултурен и икономически аспект. Консултирайки се с всички заинтересовани страни,  директорът трябва да създава, развива и осъществява поставените цели, плановете, политиките и процедурите, които ще направят училището привлекателно за всички участници в учебно-възпитателния процес.
Училищният директор носи цялостна отговорност за качеството на образованието в училището. В контекста на националните и местните институционални рамки и налични ресурси, директорът трябва да гарантира, че училището се управлява по начин, който осигурява непрекъснато усъвършенстване на резултатите, постигани от неговите възпитаници.
Принципи на стандарта за директорска правоспособност
В разработения проект за стандарт се подчертава ключовата роля на училищните директори за развитие и прилагане в практиката на държавната политика, както и за повишаване на качеството на училищното образование с цел да се посрещнат потребностите на всяко дете или ученик. Стандартът обединяват три ключови принципа, според които работата на училищните директори трябва да бъде:
· съсредоточена върху процеса на обучение;
· фокусирана върху управлението;
· съобразена с професионалните стандарти във възможно най-голяма степен.
Тези водещи принципи очертават ключовите области на училищно ръководство.

I. Цели на стандарта
Посочените по-долу цели на настоящия проект за стандарт са свързани с измеримостта, изключително важна за образователната система в България, а именно:
·         Изясняване на очакванията към директорите на училища, засягащи всички участници в тази сфера – самите директори, учителите, служителите, родителите, учениците и обществото.
·         Подобряване на резултатите от обучението на учениците.
·         Повишаване на качеството на уменията на директорите на училища.
·         Осигуряване на рамка за професионално развитие на директорите на училища.
·         Осигуряване на рамка за сертифициране на директорите на училища.
·      Осигуряване на рамка за самоанализ и самооценка за директорите на училища.
·      Осигуряване на база за определяне на изискванията за длъжността “директор”.

II. Регламент за заемане на длъжността

1.       Начин на заемане на длъжността
Длъжността "директор" на държавните и общинските училища се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета.

2. Условия за участие в конкурс за заемане на длъжността
2.1. Задължителни условия за допускане до конкурс
2.1.1. Образование
Кандидатите за заемане на длъжността трябва да имат завършено висше образование на образователна квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в училището, за което кандидатстват в съответствие с чл. 37, ал. 2 от Закона за народната просвета.


2.1.2. Педагогически стаж
Вар. 1. Кандидатите за заемане на длъжността трябва да имат не по-малко от 7 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите.
Вар. 2. Кандидатите за заемане на длъжността трябва да имат не по-малко от 5 години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите .

2.2. Допълнителна квалификация
2.2.1. ОКС “магистър” по “Управление на образованието (образователен мениджмънт)” или «Образователен мениджмънт», получена в акредитирано висше училище. (Вариант 1)
2.2.2. Завършена специализация в акредитирано  висше училище с продължителност една година по специалности “Управление на образованието” или «Образователен мениджмънт». (Вариант 2)
2.2.3. Завършен курс с продължителност от 330 часа в акредитирано  висше училище по управление на образованието по програма, съгласувана от Министерство на образованието, младежта и науката. (Вариант 3)
2.2.4. Посочената в т. 2.2.1. допълнителна квалификация е необходимо да бъде придобита от новоназначени директори на училища до 2 години от заемането на длъжността.
          2.2.5.  Владеене на чужд език ниво B1 (B2) от Европейската езикова рамка.

                3. Начин на заемане на длъжността
           3.1 Директор на държавно училище се назначава след проведен конкурс съгласно изискванията на Кодекса на труда и се назначава от министъра на образованието, младежта и науката.
          3.2 Длъжността „Директор на общинско училище” се заема след проведен конкурс, съгласно изискванията на Кодекса на труда и се назначава от началника на Регионалния инспекторат по образованието на МОМН.
          3.3 Правилата за провеждане на конкурсите се разработват и утвърждават от министъра на образованието, младежта и науката.


ІІІ. Компетентности
Компетентостта е комбинация от знания, умения, способности и нагласи, необходими за постигане на на-висока степен на свързаност между индивидуалните качества и социалните цели на личността.
Необходимите компетентности за ефективно изпълнение на задълженията, свързани с управлението на училището, са групирани в 3 основни аспекта: професионални, специфични и личностни.
Професионалните компетентости са съвкупност от познания и умения, необходими за ефективното прилагане на изискванията за заемане на длъжността.
Специфичните компетентности са съвкупност от познания и умения, необходими за ефективно реализиране на функционалните характеристики на длъжността.
Личностните компетентости са съвкупност от познания и умения, необходими за качественото изпълнение на професионалните и социалните ангажименти, произтичащи от длъжността.

1. Професионални компетентности
Компетентност
Познания и способности
Умения и нагласи
Педагогическа  компетентност
Познава педагогическите подходи за провеждане на учебно-възпитателния процес с оглед възрастовите и социокултурните особености на учениците
Прилага педагогическите и дидактическите си познания с оглед отговаряне на нуждите на учениците, като център в учебно-възпитателния процес.
Познава методическите подходи  за  качествено провеждане на учебно-възпитателния процес 
Насърчава използването на съвременни методи в преподаването.
Насърчава работата в екип, обмена на идеи и опит между учителите.
Познаване на нормативните изисквания
Познава в детайли нормативната база, регламентираща организацията, координацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес
Прилага ефективно нормативната база в ежедневната управленска дейност 

Познава стратегически документи, свързани с развитието на образованието
Прилага стратегическите документи при разработване на училищните планове за развитие
Осигурява прозрачност на политиката в образованието и да се стреми към нейното реализиране
Определя приоритетите в организационния живот на училището в синхрон със стратегическите рамки за развитие на образованието
Привлича допълнителни средства за училището във връзка с реализиране на плановете за развитие и в контекста на целите на общинския план за развитие, стратегически и програмни документи в сферата на образованието и обучението. 
Организационна и
управленска компетентност


Познава регламентите за организацията на учебния процес
Познава добри практики за управление на учебно-възпитателния процес
Идентифицира приоритетите в организационния живот на училището

Структурира ефективно процесите на вътрешното училищно управление

Организира, контролира, разпределя и делегира отговорности съобразно спецификата на съответните процеси в управлението на училището и протичането на учебно-възпитателния процес


2.       Специфични компетентности

Компетентност
Познания и  способности
Умения и нагласи
Управление на училищните процеси


Познава основните методи и добри практики в  управлението в системата на образованието
Управлява училищните процеси ефективно, като отчита както особеностите както на образованието като цялостна система, така и спецификата  на вътрешноучилищната среда.
Анализира, систематизира и планира развитието на ресурсите (човешки, финансови и материални )
Реализира ефективнообразователните и административните изисквания
Познава системите и изискванията за осигуряване на качество на учебния процес
Прилага общите изисквания  като въвежда процедури за осигуряване на качество в училищната дейност, отчитайки спецификата на вътрешноучилищната среда
Познава спецификата на различните процеси, свързани с взаимодействието между  училищната и извънучилищната среда
Реализира училищната политика в контекста на по-широката рамка на социоикономическата и културна среда, в която се развива училището.


Управление на човешките ресурси


Познава подходи, методи и добри практики  в областта на управление на човешките ресурси.

Оценява отговорно, критично и прозрачно дейността на учителите и служителите
Създава възможности за развитие и усъвършенстване на уменията на учителите и служителите
Познава нормативните документи, стратегии и програми за повишаване на квалификацията на учителите и служителите.
Прилага познанията за нормативната среда за насърчаване и стимулиране на развитието на учителите и служителите.
Работа с родители и ученици, представители на местна общност
Познава изискванията и добрите практики в осигуряването на прозрачност при управление на училището.
Осъществява консултации с учениците, родителите и представителите на местната общоност с оглед вземане на ефективни управленски решения, като търси системно обратна връзка с родителите, работи съвместно с представителите на учениците, инициира партньорства с представители на местната общност за провеждането на съвместни инициативи.
Познава правата и задълженията на участниците в учебно-възпитателния процес.
Прилага ефективно изискванията за осигуряване на качествен учебен процес, при който всички участници са мотивирани за подобряване и усъвършенстване на учебните резултати.
Работа с ръководни и контролни органи
Познава нормативните изисквания за организация, контрол и инспектиране на учебния процес
Прилага нормативните изисквания и съдейства на всички отговорни институции за правилно и прозрачно инспектиране на дейността
Предприема своевременни коригиращи  действия за изпълнението на препоръките на инспектиращите органи


3. Личностни компетентности
Компетентност
Познания и способности
Умения и нагласи
Вземане на решения и поемане на отговорностПознава закономерностите в управленските процеси и отговорностите при вземане на решения

Умее да идентифицира нуждите

Умее  да преценява конкретния контекст във връзката му с други, по–всеобхватни условия и причини (формални и неформални норми и очаквания).

Идентифицира директните и недиректните последствия от действията и избор на възможност за реакция/действие

Отчита възможните последствия от действието във връзка с общоприетите норми и цели

Познава правилата и принципите, които може да бъдат аргумент  за защита

Предлага алтернативни решения
Взема решения след разглеждане на всички аспекти и алтернативи
Обосновава ясно и аргументирано основанията за вземане решение и поема отговорност за последствията

Инициативност и готовност за иновативност
Способност за идентифициране на наличните възможности  в контекста на цялостното социоикономическо развитие.
Познаване на добри практики за подобрения в развитието на училищните процеси

Умее да инициира промени и да поддържа новостите, породени от външни фактори
Умее да  изгражда на стратегия и да определя  цели, дейности и очаквани резултати 
Реализира нови идеи
Бързо усвоява нови знания и умения и ги прилага в управлението на учебно-възпитателната среда
Инициира и организира разработването на  проекти
Устойчивост


Познава технологии на ефективно планиране, управление и разпределение на информационни ресурсиУмее да управлява голям обем информация
Притежава умения за управление на времето и приоритизиране на дейностите
Контролира ситуации с по-големи натоварвания
Умее да разпределя  отговорности и да делегира права
Комуникативност
Познава езиковите и етичните норми при комуникация в различен контекст (различни стилови регистри)
Познава основните презентационни и реторически похвати
Умее да представя  идеи и да изслушва внимателно идеите на другите.
Разбира динамиката на комуникацията и устойчиво проследява съдържанието й.

Умее да конструира устойчива връзка с участващите в комуникативния процес

Умее да преценява конкретния контекст във връзката му с други, по–всеобхватни условия и причини (формални и неформални норми и очаквания)

Идентифицира директните и недиректните последствия от действията и избор на възможност за реакция/действие
Умее ясно и аргументирано да защитава мнението и позициите си
Умее  да води преговори
Дефинира цели в комуникационния процес, осъществява самонаблюдение и саморедактиране
Работа в екип

Познава и прилага подходящи форми на поведение с оглед ефективна и конструктивна екипна работа
Умее да насърчава всеки член от екипа да участва в дейностите съобразно способностите и уменията
Умее да взема решения, които синтезират различни гледни точки

Приемане на критики и разрешаване на конфликти


Способност за осмисляне на ситуацията през различни позиции и мнения


Умее да анализира причините от различни позиции
Умее да идентифицира аспектите на съгласие и несъгласие
Умее да преформулира проблема като приоритизира нуждите и целите
Умее да приема критика и да се справя градивно с нея
Ефективно управлява емоциите – притежава саморефлективност като основа за разбиране и на “другия”


 Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият "български" - т.е. мутро-ченгесарски и кагебистко-руско-путински - Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров Преследване на времето: Изкуството на свободата, . изд A & G, 2003 г., разм. 21,5 / 14,5 см, мека подвързия, ISBN 954-8945-88-6, 280 стр, 8.00 лв... Книгата говори за "нещо", което е близко на всеки един от нас: времето. Тя се опитва да ни насочи към чисто човешкото в него, към неговата ценност за човека. Това, че времето не ни е чуждо и ни изглежда "добре познато", съвсем не означава, че го разбираме. Нашето предварително познание за времето не навлиза в неговите дълбини, а само докосва повърхността, най-бледата му външност. Съзнанието за време го приема за факт, с който трябва да се "съобразяваме", но не отива по-нататък и не се задълбочава в неговата тайна. Когато обаче ни запитат А що е време? почти нищо не можем да кажем: мълчанието е нашият отговор. Тази необичайна и изненадващо понятна философска книга "поглежда" в скритото "зад" мълчанието ни - за времето, живота, свободата.

3 коментара:

Анонимен каза...

Директорката ти, Грънчаров е напълно некомпетентна за тази длъжност. Тя е една калинка, която е уредена с връзки на служба, за която няма никакви качества. Един ден ще се оцени това, че ти единствен си имал дързостта да се бориш с нейния произвол. Тя съсипа това навремето елитно училище.

Maria Vassileva каза...

Неспособни кадри се възползват от бъркотията на прехода и тъй като нямат никакво отношение към задачите на българското образование, се барикадират и залостват, както могат! Тъй като няма как крепостите, които издигат около себе си да не рухнат, те бързат да извличат печалба "до дупка", надскачат и пренебрегват дори съдебни решения. Два пъти съд ще отменя решение за уволнение на един и същи човек от един и същи директор. Тази особа, директорката, провъзгласила себе си за стояща над закони, какво още прави в държавно училище? В държавно, забележете! Държава в държавата!Разпореждане с човешки съдби! Омъжила ли се е за българското образование, та не може да напусне?
??????????????

Анонимен каза...

АIG, струва ми се че имаме работа с нахален турски пезевенк, мимикриращ като директорка в Yбединена Ивропъ... Мислювъм, чи тpяа дъ я ликвидирами с бюрократични методи, дукът ритни къмбанътъ, УК?...