Представена публикация

За всички, които се интересуват от моите коментари, беседи и от дискусиите, в които участвам!

Съобщавам, че всеки, който иска да следи моите всекидневни коментари и анализи, може да го прави като посещава редовно моята страница във фе...

петък, 8 юли 2022 г.

Денят на правдата голяма дойде: репресиралата ме мутро-гербовашка директорка на ПГЕЕ "ТЕТ Ленин" Стоянка Анастасова е уволнена!З А П О В Е Д

РД-05-5/05.07.2022 г.На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.)О Б Я В Я В А МКонкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Пловдив:ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ОБЩИНА

1.

ОУ "Проф. д-р Асен Златаров"

с. Боянци

Асеновград

2.

ОУ "Петко Каравелов"

Асеновград

Асеновград

3.

ОУ "Отец Паисий"

Асеновград

Асеновград

4.

ОУ "Панайот Волов"

Асеновград

Асеновград

5.

СУ "Св. Княз Борис I"

Асеновград

Асеновград

6.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

с. Стрелци

Брезово

7.

ОУ "Отец Паисий"

с. Песнопой

Калояново

8.

ПГ по селско стопанство

гр. Куклен

Куклен

9.

СУ "Христо Ботев"

гр. Лъки

Лъки

10.

ОУ "Дядо Иван Арабаджията"

с. Царацово

Марица

11.

ОУ "Петър Бонев"

гр. Перущица

Перущица

12.

ПГЛВ "Христо Ботев"

гр. Перущица

Перущица

13.

СУ "Никола Вапцаров"

гр. Пловдив

Пловдив

14.

СУ "Найден Геров"

гр. Пловдив

Пловдив

15.

СУ "Симон Боливар"

гр. Пловдив

Пловдив

16.

СУ "Братя Миладинови"

гр. Пловдив

Пловдив

17.

Национална търговска гимназия

гр. Пловдив

Пловдив

18.

ОУ "Княз Александър "

гр. Пловдив

Пловдив

19.

НУ "Христо Ботев"

гр. Пловдив

Пловдив

20.

ОУ "Алеко Константинов"

гр. Пловдив

Пловдив

21.

ОУ "Васил Петлешков"

гр. Пловдив

Пловдив

22.

ОУ "Яне Сандански"

гр. Пловдив

Пловдив

23.

ПГ по транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев"

гр. Пловдив

Пловдив

24.

ПГ по архитектура, строителство и геодезия "Архитект Камен Петков"

гр. Пловдив

Пловдив

25.

ПГ по машиностроене

гр. Пловдив

Пловдив

26.

ПГ по електротехника и електроника

гр. Пловдив

Пловдив

27.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

с. Дълбок извор

Първомай

28.

ОУ "Отец Паисий"

с. Искра

Първомай

29.

ОУ "Д-р Петър Берон"

с. Чалъкови

Раковски

30.

ОУ "Христо Ботев"

с. Крумово

Родопи

31.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

с. Кадиево

Родопи

32.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

с. Първенец

Родопи

33.

ОУ - с. Богданица

с. Богданица

Садово

34.

ОУ "Христо Ботев"

с. Поповица

Садово

35.

ОУ "Христо Смирненски"

гр. Стамболийски

Стамболийски

36.

ПГ "Ген. Владимир Заимов"

гр. Сопот

Сопот

37.

СУ "Иван Вазов"

гр. Сопот

Сопот

38.

ОУ „Васил Левски“

гр. Хисаря

ХисаряІ. Характер на работа:

Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието, планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.


II. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

1. Да са български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

2. Да не са поставени под запрещение.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията.

4. Да не са лишени от правото да упражняват професията.

5. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж

7. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.

Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

III. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:

1. писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси;

2. защита на концепция за стратегическо управление на институцията.IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата).

2. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен на висше образование или удостоверение за признаване на придобито висше образование от чуждестранни висши училища и документ за придобита професионална квалификация „учител“. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата на издаване и висшето училище, издало дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер и дата на издаване, като копие на диплома или удостоверение не се прилага;

3. Копие от документ, удостоверяващ изискуемия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка или копие на друг документ, удостоверяващ такъв стаж;

4. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал, за заемане на длъжностите по чл. 7, ал. 1;

5. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

6. Концепция за стратегическо управление на институцията за период от три години до 10 стандартни печатни страници, едностранно разпечатани, формат А4, шрифт Times New Roman 12 pt, разстояние между редовете 1,15 lines. Концепцията се представя в запечатан непрозрачен плик, освен в случаите когато заявлението и концепцията се подават по електронен път;

7. Други документи, в това число: за придобита професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.V. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават от 08.07.2022 г. до 17:30 часа на 08.08.2022 г. включително в Регионално управление на образованието - Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. „Цариброд“ № 1 или на електронна поща: mail@ruoplovdiv.bg (подписани с електронен подпис от кандидата).

Телефони за контакт: 032/ 62-89-80; 032/ 63-49-15; 032/ 63-18-45.

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на писмено заявление и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Регионалното управление на образованието – Пловдив.

Заявлението и приложенията към него може да се подават и по електронен път на обявената електронна поща, като в този случай заявлението и концепцията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Концепцията следва да бъде във формат PDF, в криптиран вид чрез един от следните формати: „.7z“, „.zip“ или „.rar“.

При подаване на заявленията на кандидатите или на пълномощниците им се предоставя или изпраща по електронна поща на кандидата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Ирина Минчева, главен юрисконсулт.

АНТОАНЕТА ПАКОВА /П/

Началник на Регионално управление на образованието - Пловдив

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...


Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

54 коментара:

Анонимен каза...

За какво се радваш толкова, ти в ТЕТ-Ленин никога няма да се върнеш.

Анонимен каза...

Откъде знаеш че е уволнена? Директорите имат мандат и като изтече могат да кандидатстват отново. Ами ако пак тя стане директор?

Анонимен каза...

Супер!

Не и беше мястото там.

Най-вече позицията.

Трябваше да бъде приземена.

Ангел Грънчаров каза...

Да, тя просто не ставаше, на такива власт не бива да се дава.

Анонимен каза...

Нямам идея за какво стават такива хора?

Това е вид паразитизъм, който може да унищожи гостоприемника.

Ангел Грънчаров каза...


Стават за да вредят на другите.

Да, именно паразити.

Иначе казано: комунисти. 🙂

Анонимен каза...

Най-вероятно ще иска да се преориентира към нова власт сега, за да може да живее.

Ангел Грънчаров каза...

Тя вече е пенсионерка, може да опита да стане депутатка, щот мъжът й е личен приятел с Бойко Борисов, но той лично не може да стане депутат щото е бил партиен секретар на Окръжна дирекция на Държавна сигурност в Пловдив при комунизма.

Анонимен каза...

Да, вероятно може да се озове в предложенията (листите) на ГЕРБ с блестяща биография. :-)

Ангел Грънчаров каза...

Да, щото е представителка на творческата интелигенция! 🙂

Ангел Грънчаров каза...

Вождът на простите обича да се подмазва на пишман-интелигентните...

Анонимен каза...

Точно!

Анонимен каза...

Анастасова излезе в пенсия, г-н Грънчаров. Не е уволнена. Защо не се поинтересувахте, преди да се изложите така?

Анонимен каза...

Каква правда, какви пет лева? Тя 10+ години си беше директорка, пък тебе те опраскаха...

Ангел Грънчаров каза...

Другарко, голямата правда е, че аз съм моралният победител, а мутро-комунистката е опозорена завинаги. Духовното винаги превъзхожда материалното (власт и пари), но Вие няма как да го разберете...

Ангел Грънчаров каза...

Каква е разликата, другарко? Уволнена поради пенсиониране...

Ангел Грънчаров каза...

Така тя уволни доайена на училището г-н Асса... Сега й се връща.

Анонимен каза...

Никакъв морален победител не си. Анастасова се пенсионира като директор, успя да те опраска на два пъти, а сега си охранител. Кое по-точно ти е моралната победа?

Ангел Грънчаров каза...

На куково лято ще се върне, другарко. Тя да не е таваришч Путин?!

Анонимен каза...

Според теб, Асса до каква възраст трябваше да преподава?

Анонимен каза...

Анастасова опозори училището, изгонвайки г-н Грънчаров само защото е прекрасен човек и учител. А РУО Пловдив опозори Пловдив като забрани на директорите да го вземат 8 години за учител. Макар това да не оправдава директорите на училищата, в които той е кандидатствал. Щом не можаха да оценят този забележителен учител правете си сметка какъв е техният потенциал - и какъв е потенциала на учителите, които директори с такъв потенциал са назначавали...

Ангел Грънчаров каза...

Ами очевидно хал-хабер си немате що е морал, другарко. Само това показвате с тъй интересните си мисли. Анастасова никога няма да измие позора, с който се покри цялата с глупостите, които направи. Освен тоеа нанесе такива щети на учениците, че те никога няма да бъдат възмездени...

Ангел Грънчаров каза...

Докато сам реши да се оттегли. Той е доайен на училището, с изгонването му Анастасова уби духа на училището, който г-н Асса носеше излъчваше и символизираше.

Анонимен каза...

Прав е Грънчаров. Анастасова е напълно дискредитирана и опозорена. Няма никакво значение, че тя не го съзнава. И че не го съзнават другарките от монолитно сплотения около нея малодушен колектив.

Анонимен каза...

Отново не сте разбрал, Грънчаров. Стоянка, както ви казах, "се пенсионира". Сама пожела да излезе в пенсия, заради семейството си и заради натрупалата се умора.

Анонимен каза...

Опозорена, не опозорена и двамата сте пенсионери. Вече сте история. Надали някой в това училище ще ви помни на този ден догодина.

Анонимен каза...

Глупости говорите. Какъв "прекрасен човек и учител" е Грънчаров?
Учениците му се подиграваха, колегите страняха от него, а ние родителите ще отидем и ще го изкараме позорно от кабинета по време на час, ако го върнат!

Ангел Грънчаров каза...

Разбрал съм, другарко. Вие се мъчите да шикалкавите. Освободена е от длъжността въпреки желанието си да властва безкрайно. Всички, които я познаваме сме наясно, че без директорстване, т.е. без произвеждането на разни злини, този човешки, с извинение, тип не може да съществува...

Ангел Грънчаров каза...

Другарко, първо аз не съм пенсионер. Второ, мен ще ме помнят. Написал съм доста книги. Описал съм и глупостите на другарката Ви любима директорка. И нея съм я обезсмъртил. Тъй че и нейният позор е увековечен. Слаба сте като нейна адвокатка.

Ангел Грънчаров каза...

Злобата и лъжите не помагат, другарко. Глупаво е да лъжете. Колегите страняха щото ги беше страх, но когсто ме срещаха по улиците ми се извиняваха и молеха да ги разбера за малодушиети. Учениците, с изключение на неколцината подлизурковци на директорката, ме уважаваха. Но и тях ги беше страх щото директорката действаше по сталински. Поне малко не Ви ли е срам да лъжете толкова?! :-( Грозно е. Дойде Видовден. Истината винаги тържествува.

Анонимен каза...

Бъди сигурен, че вече са забравили и теб, и книгите ти.

Ангел Грънчаров каза...

Кой това ма, другарко? От чие име говорите? Можете да говорите единствено от свое име. Но даже и Вие очевидно не сте ме заборавила. :-) Все аз съм Ви в акъла. Казах Ви, че не е зле да мислите поне малко кат се изказвате. Излагате се.

Jores каза...

Ангел Грънчаров каза: – Кой това ма, другарко? От чие име говорите? Можете да говорите единствено от свое име. Но даже и Вие очевидно не сте ме заборавила. Все аз съм Ви в акъла. Казах Ви, че не е зле да мислите поне малко кат се изказвате. Излагате се.

8.07.22 г., 20:37 ч.Денят на правдата голяма дойде: репресиралата ме мутро-гербовашка директорка на ПГЕЕ "ТЕТ Ленин" Стоянка Анастасова е уволнена!

Грънчаров, най-сетне и за Ваше величество повод за бурна радост! Арогантният Ви тон свидетелства за махленски тип простащина. Що за човек сте, драги? Кой си служи с такива хъшлашки изрази и гавра изобщо с българската реч! А Вие от чие име говорите, да попитам – от името на безличния Евгений Тодоров или на експрезидента Петър Стоянов и семейство Клинтън?

Ангел Грънчаров каза...

За сведение на народа: другарката мутро-комунистка полудя и започна да дърдори врели-некипели, които не са за пред хората. За да й помогна (клин клин избива!) и понеже съм жалостив и човечен (трябва да помагаме на болните, на бесните) я известявам, че ще участвам в обявения конкурс за директор на ПГЕЕ "ТЕТ ЛЕНИН". :-) В Пловдив.

Ангел Грънчаров каза...

Таваришч Георгий Бояджиев пак не се е удържал да покаже тоталната си неадекватност спрямо живота и истината. Все пак, не забравяйте, този злобен и завистлив таваришч беше многогодишен учител по български език и литература (!!!) в едно квартално училище. Правете си сметката на какво е учил младите - нима можеш да научиш на нещо някого след като самия ти го нямаш. Интересно е, че не се усеща колко много се излага...

Анонимен каза...

Кога са уволнили другарката директорка от ТЕТ Ленин? Искам да и посветя петминутка по ТВ...

Георги Пашев

Ангел Грънчаров каза...

Мутро-гербовашката любима на сплотения колектив другарка директорка е била принудена да поиска да се пенсионира въпреки че и тя, подобно на Боко, не може да живее без да властва, т.е. без да се гаври с хората (за такива комплексирани некадърници-нещастници властта е възможност да се гавриш с тия, които са ти подчинени!)...

Аз бих ти предложил (не знам как ще го възприемеш) ако имаш време тия дни, от понеделник натам, да отделим един час и да идем в това училище, да се срещнем с изпълняващата длъжността директорка, да поговорим, да поискаме интервю за състоянието в училището след 12 години властване на въпросната калинка. Още повече че аз реших да кандидатствам за директор на училището в обявения конкурс и като такъв имам правото да поискам и документи, за да се запозная с неговото състояние щото ще пиша концепция за излизането от катастрафалното му състояние.

Просто ако ти е интересно де. Щото мога да ида с Димитър Хаджипетров, но ако искаш, и ти може да дойдеш...

Анонимен каза...

Много съм зает и тая седмица, мога да си позволя обществена дейност само в 1 ден - в случая четвъртък, а тогава нали се правя на водещ.

Иди с Хаджито - нали и без това е стара полит - к.....а.

Ти може да идеш и да разпиташ нещото, което сега е директор.

И да направиш видео за второто предаване от 12 часа.

Giorgio Pasci

Ангел Грънчаров каза...

Те видео нема да се съгласят да правя там, но аз ще искам официално интервю с изпълняващата тази роля, но тя ще се посере от страх и ще откаже.
.

Анонимен каза...

Ама да кажеш на Е. да ти направи журналистическа карта на ПОТВ, че да може да се перчиш с нея.

Една кучка ще иска да ходя на КС, чек да видя кога е.

на 13. сряда ми е КС


пак изкарахме късмет

Giorgio Pasci

Ангел Грънчаров каза...

А иначе наистина реших да се кандидатирам за директор и то с програма или платформа само от 1 година, щото след година навършвам възраст за пенсиониране (ако доживея дотогава де!). След 1 година си подавам оставката, но за една година ще направя много неща. Ще променя духа в училището, което е най-важното. Ще възродя академичния дух на стария директор, Бог да го прости! Имам морален дълг пред него, пък и пред училището, в което съм работил 17 години. (Старият директор не можа да издържи резилището, което предизвика въпросната другарка и почина седмица след като завърши моя 77 дневен граждански протест пред вратите на училището, всеки ден бях там, а той идваше и много страдаше; не издържа сърцето му и почина.

Та ще се кандидатирам само от чисто съзнание за дълг или отговорност. Щото никога не съм имал лакомия за власт. Но станалото ме задължава на поискам нравствен реванш. Пък и да тествам системата, затова ще кандидатствам. Много хубав експеримент се заформя около този конкурс.

Ангел Грънчаров каза...

Бог ни помага, Бог винаги подкрепя правото дело!

Аз самия факт, че още съм жив, е знак, че Бог ме подкрепя, че е на моя страна. (Дано не е кощунство да казвам това, но имам такова чувство.) Между другото аз бях на сантим от смъртта преди няколко години (когато ми правиха тежка животоспасяваща операция с трапанация на черепа!) и Бог ми даде още живот, спаси ме, което за мен е същинско чудо, свидетелстващо, че Бог ме подкрепя. И това ми дава сила да продължавам борбата...

Анонимен каза...

Еееее, ако те немаше, кой щеше да плюе руснаците усърдно по ПОТВ. То сме само ние, Евгени и Глагореца от време на време.

Георги Пашев

Ангел Грънчаров каза...

Аз имам официален документ от Евгений с подпис и печат, че съм водещ в телевизията и властите да ми оказват съдействие в изпълнение на работата ми.

Анонимен каза...

Еми, размахай го пред новата директорка

Giorgio Pasci

Ангел Грънчаров каза...

Ами явно излиза, че Бог е на страната на нас, дето сме против бесовете на путинските орки...

Ангел Грънчаров каза...

Сега сигур има некоя, която изпълнява временно длъжността, ще видим.

Анонимен каза...

Аз ще пиша на някоя квачка от Виваком, как може в мобилната телевизия дето я гледам да нямат Евгений

Giorgio Pasci

Ангел Грънчаров каза...

Никога в живота си не съм се стремял към административна власт, за което свидетелства това, че когато по времето на първото демократично правителство бях безработен и шефът на тогавашното РИО-Пловдив ми предложи да стана директор на Хуманитарната гимназия, аз приех, работих като такъв два месеца само, и вместо да ида да помоля министъра да ме назначи за постоянно (проф. Николай Василев, философа, беше министър, аз го познавах лично и се уважавахме, Бог да го прости!), не си мръднах пръста да получа заповед от него; когато падна правителството, комунистите в училището организираха стачка срещу мен, смениха патрона на директорския кабинет, тогава аз си тръгнах без никакво съжаление; а иначе можех целия си живот да бях останал директор на Хуманитарната гимназия. Но като си помисля сега, ако наситина бях взел заповед от Министъра, интересно какво ли щеше да стане ако ме беше назначил за постоянно? Дали нямаше този Ангел Грънчаров, който го имаме сега, да го немаше изобщо, а да имаше един съвършено друг Ангел Грънчаров, от който аз лично сега съвсем справедливо се гнуся?!

Анонимен каза...

Не може да си в системата и да немаш некоя сделчица с дявола.

Важното е да не е съвсем прецакваща.

Giorgio Pasci

Ангел Грънчаров каза...

30 години в системата, ако изобщо бях издържал като директор, ми е интересно дали нямаше отдавна да е погребала този Ангел Грънчаров, който сега познаваме...

Но най-вероятно другарките комуноидки даскалици щяха постоянно да правят стачки срещу мен, щото аз немаше да търпя комунизъм в училището (комунизъм в образованието знаеш какво е: децата да бъдат насилвани да не са себе си, да не са личности, а да бъдат послушни изпълнители на волята на другарката учителка-комуноидка!).

Анонимен каза...

Че то всеко даскало е болшевишко тогава.

Ти къде си видел оставени на свобода пишлемета?

Giorgio Pasci

Ангел Грънчаров каза...

В Израел, в Швейцария и в доста други страни (Финландия) децата са поставени в условия свободно да си показват и развиват личността и талантите.

Ангел Грънчаров каза...

Воден единствено от чистото съзнание за нравствен дълг и отговорност решавам да участвам в обявения вече конкурс за директор на ПГЕЕ "ТЕТ ЛЕНИН". Моите борби за непосредствена и практическа РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ (т.е. ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ, ДЕКОМУНИЗИРАНЕ) на отношенията в конкретните училищни общности, която водя от години и заради която платих такава жестока цена, е справедливо да бъде увенчана с период, в който аз да се опитам да реализирам идеите си вече в позицията на директор на едно наистина иновативно училище (евентуалното ми избиране за директор мигновено ще направи училището напълно иновативно: личностите пораждат иновациите, а не иновациите - личностите!). Да, ще направя това тъй многозначително нещо, ще кандидатствам, ще тествам реакциите на системата и на властващите в нея, ще осъществя този тъй полезен и народополезен експеримент. И така ще си изпълня дълга и към покойния бивш директор на това знаменито някога училище (имам предвид инж. Венелин Паунов) - стана ли директор, моментално в него ще се възцари отново тъй благодатния АКАДЕМИЧЕН ДУХ, на който се радвахме в годините на неговото тъй мъдро управление. Но най-вече ще си изпълня дълга към младите хора, които учат в него, имам предвид учениците, които бяха подложени на такива недопустими щети и унижения - установили се в годините на мутро-комунистическия ренесанс, който се възцари с влизането във владенение в него на бившата вече директорка Стоянка Анастасова. Толкова тук.