Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

неделя, 24 юли 2016 г.

Някои от най-интересните държавно-чиновнически инструкции за правене на иновативно училищеКакви ще бъдат критериите при определяне на „иновативни училища“?

Критериите за оценяване на училищните проекти за иновации са:

1. ясна и конкретна цел на проекта, свързана с повишаване качеството на образованието;
2. съответствие на предложените дейности с целите в проекта;
3. възможност за проследяване на въздействието от иновативния процес и иновацията върху качеството на образованието;
4. измеримост на очакваните резултати;
5. приложимост на иновацията и възможности за мултиплициране;
6. съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти за учебния план, за организацията на дейностите в училищното образование и за общообразователната подготовка.

Иновативните училища и възможността за иновативни практики на учителите.

Иновативните училища са по-свободни да прилагат специфични педагогически методи, прийоми, учебни планове и програми, да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети, организация на работа и управление за повишаване на качеството на образованието. Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.

Трябва да докаже, че чрез иновативните практики ще се повиши качеството на образованието като се разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, да организира по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Иновациите могат да се прилагат за част от учениците в училището (за паралелка, випуск, за определени по различни принципи ученици от различни класове) или за всички ученици в училището в зависимост от целите и задачите.

Какъв ще бъде критерия за подбор на иновативни училища? Ще има ли допълнителни субсидии за такива училища?

Иновативните училища са по-свободни, по-креативни да прилагат специфични педагогически методи, прийоми, учебни планове и програми, да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети, организация на работа и управление за повишаване на качеството на образованието.

Според чл. 38 (ал.7) може да се кандидатства за иновативно училище? Училището, което получи този статут, ще има ли субсидия?

Иновативните училища ще бъдат включени с акт на Министерския съвет в Списък на иновативните училища в страната, Техните успешни иновативни практики ще могат да бъдат популяризирани в училищата в страната.

ДОС Институции - иновативното училище как ще осигури равнопоставеност с другите общообразователни училища в контекста на своята творческа свобода?

Всички нормативни документи в предучилищното и училищното образование, включително и държавните образователни стандарти ще се спазват от иновативните училища.

Какво определя едно училище като иновативно?

Ако отговаря на критериите, описани в ДОС за институциите.

Идеята за автономията дава право на училищата „самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове за съответния клас, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми…“ . Как това ще осигури единната подготовка и равнопоставеността на младите хора в българското училище?

Съгласно Наредба № 4 за учебния план, учебното време се разпределя между учебните предмети, или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка и обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:

1. Раздел А – задължителни учебни часове;
2. Раздел Б – избираеми учебни часове;
3. Раздел В – факултативни учебни часове.

Единната подготовка на младите хора се гарантира чрез задължителните учебни часове (раздел А), в които се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в съответния клас, а в паралелките за професионална подготовка и обща професионална подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия.

Съгласно същата наредба в основната степен на образование учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове, както и разпределението на учебното време между тях по класове и етапи, са едни и същи за всички видове училища.

В средната степен на образование в зависимост от вида на училището, формата на обучение и от това дали чуждият език се изучава интензивно, разширено или не, разпределението на конкретните учебни предмети от раздел А по класове и етапи се определят с рамковите учебни планове, т.е. училището избира съответен рамков учебен план и въз основа на определените в него изисквания и брой избираеми и факултативни часове, определя учебните предмети/модули/дейности и разработва учебни програми за обучение на учениците по тях.

Кратък мой коментар: Нямам засега коментар. Защото коментарът е излишен. Щото всичко е ясно. Тепърва ще се изкажа какво точно мисля и как аз виждам нещата. Имайте малко търпение...

Освен това аз, Ангел Грънчаров, се чувствам длъжен отново да ви напомня, че нашият български Картаген е крайно време да бъде разрушен...

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Няма коментари: