Представена публикация

Занятията в УЧИЛИЩЕТО ПО СВОБОДА

В нашето ОНЛАЙН-УЧИЛИЩЕ тази година провеждаме следните курсове: ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО: Защо учим? Защо учим? (Продължения) Защо...

вторник, 26 април 2016 г.

Обръщението на проф. Амосова към читателите на списание ИДЕИДнес получих от Украйна следното писмо от професор Амосова, Ректор на Националния медицински университет на Украйна, учебното и академично заведение, което е новият партньор в издаването на международното многоезично научно-теоретично издание на философското списание ИДЕИ:

ЮБИЛЕЙНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБРЪЩЕНИЯ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

Дълбокоуважаеми наши български приятели и колеги!

Присъединявайки се към международния проект, организиран от „ИДЕИ: философско списание”, колективът на Националния медицински университет „А.А.Богомолец” изразява солидарността си с идеалите на хуманизма, духовността, демокрацията, общочовешките норми и ценности, които се пропагандират на страниците на това издание.

Националният медицински университет „А. А. Богомолец” – водещ медицински университет в Украйна – отбелязва през тази година 175-годишнината от основаването си. Историята на нашия университет е свързана не само с изтъкнатите и знаменити учени-медици професорите В.А. Караваев, А.П. Валтер, В.А. Бец, Л.В. Громашевски, А.А. Богомолец, Н.М. Амосов, но и с всекидневния самоотвержен труд на украинските лечители по спасяването на живота и здравето на хората. Професията на лекаря никога няма да загуби своето ценностно, хуманистично измерение. Става дума за индивидуалния подход към човека с отчитане не само на неговите соматически, психически, но и на духовните му особености, свързани със смислотворчеството и свободата. Това създава особена хуманитарна аура на лекарската професия. Именно лекарят-философ, както е казвал Хипократ, се явява подобен на Бога.

В Националния медицински университет „А. А. Богомолец” значително внимание се отделя на развитието на хуманитарните знания, на философското и социално-хуманитарното образование, на духовното възпитание на студентите-медици. Ние се надяваме, че нашето сътрудничество ще спомага за търсенето на нови моменти на взаимовръзката на философия и медицина, за развитието на интегративните подходи във философията и науката, за укрепване на дружбата и сътрудничеството на нашите народи.

Екатерина Амосова, професор, член-корреспондент на Националната академия на медицинските науки на Украйна, Ректор на Националния медицински университет „А. А. Богомолец”

Глубокоуважаемые наши болгарские друзья и коллеги!

Присоединяясь к международному проекту, организованному журналом «ИДЕИ: философско списание» коллектив Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца выражает солидарность с идеалами гуманизма, духовности, демократии, общечеловескими нормами и ценностями, которые пропагандируются на страницах этого издания.

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца – ведущий медицинский университет в Украине – отмечает в этом году 175-летие со дня своего основания. История нашего университета связана не только с выдающимися и знаменитыми учеными-медиками профессорами В. А. Караваевым, А. П. Вальтером, В. А. Бецем, Л. В. Громашевским, А. А. Богомольцем, Н. М. Амосовым, но и с повседневным самоотверженным трудом украинских врачевателей по спасению жизни и здоровья людей. Профессия врача никогда не утратит своего ценностного, гуманистического измерения. Речь идет об индивидуальном подходе к человеку с учетом не только его соматических, психических, но и духовных особенностей, связанных со смыслотворчеством и свободой. Это создает особую гуманитарную ауру врачебной профессии. Именно врач-философ, как говорил Гиппократ, является подобным Богу.

В Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца значительное внимание уделяется развитию гуманитарных знаний, философскому и социально-гуманитарному образованию, духовному воспитанию студентов-медиков. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет способствовать поиску новых граней взаимосвязи философии и медицины, развитию интегративных подходов в философии и науке, укреплению дружбы и сотрудничества наших народов.


Профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, ректор Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Екатерина Амосова

Търсете по книжарниците забележителната книга на философа Ангел Грънчаров ТАЙНСТВОТО НА ЖИВОТА: Въведение в практическата философия, изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2006 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN-13: 978-954-321-246-0, ISBN-10: 954-321-246-5, 317 стр., 10.00 лв. Авторът тръгва от простия факт, че човекът е живот, че ние сме живи и влюбени в живота същества, от което следва, че по никой начин не бива да му изневеряваме: да си мислим, че сме “нещо повече от това”, че сме “нещо повече от него”. Но човекът е и разбиращо същество, което значи, че не се задоволява с “простата даденост” на непосредствения живот, а непрекъснато търси смисъла, неговата ценност за нас самите. Оказва се, че ние живеем като че ли само затова непрекъснато да търсим себе си, което, от друга страна погледнато, означава, че постигаме себе си само когато свободно “правим” себе си, своето бъдеще, а значи и съдбата си. Пътят на живота у човека изцяло съвпада с пътуването към самия себе си, от което не можем да се откажем...

Няма коментари: