Представена публикация

Призив за човечност

Една благородна човешка инициатива в помощ на Ангел Грънчаров Приятели, искам да ви помоля да помогнем на един човек, учител и пи...

понеделник, 11 февруари 2019 г.

Нова жалба до компетентните органи по повод на някои последни странности в дейността на ръководния екип на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин"


По повод на отговора от името на г-жа Началника на РУ, който получих наскоро (виж: РУО-Пловдив за сетен път зае чисто Матросовска позиция) и във връзка с проведената още по-наскоро процедура за избор на нов учител по философия в пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ Ленин" ми се налага да реагирам, тъй като се натрупаха доста интересни и спорни, представляващи интерес за един по-смислен дебат въпроси; ето в тази връзка новата ми жалба, адресирана пак до г-жа Киркова, а също така и до г-н Министъра на образованието и науката:

До доц. д-р инж. Десислав Балев, Председател на Обществения съвет
на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин"
До г-жа Иванка Киркова, Началник на РУО-Пловдив
До г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката
До доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД
ДО ВСИЧКИ МЕДИИ

ЖАЛБА

от Ангел Иванов Грънчаров, кандидат за учител по философия и гражданско образование в пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин"

Уважаема госпожо Началник,
Уважаеми господин Министър,
Уважаема госпожо Председател,

Тия дни получих Ваш отговор Изх. № АД-02-92/06.02.2019 г., в който заявявате, че нищо в моята жалба не било основателно, и, респективно, всичко в проведената в пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" процедура за учител по философия било, тъй да се рече, не само перфектно, но дори и бляскаво, можещо един вид да служи за образец и идеален пример за следване не само от директорите на другите училища, но и за бъдните поколения за много години напред! В тази връзка, чини ми се, е крайно време да предложите тъй опитната директорка на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" не само да бъде назначена на поста си поне пожизнено, но и да бъде наградена с възможно най-високите министерски и държавни отличия. Въпреки неудобството ми, си позволявам да направя тази толкова разумна и справедлива констатация – в тъй очертания от отговора Ви контекст. Ще се радвам многоуважаемият г-н Министър да си направи съответните организационни и прочие изводи.
Да, обаче в тази идилична картина се появиха нови и нови проблеми във връзка с второто овакантило се в този същия януарски месец място за учител по философия в тъй славната пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин". Този път многоуважаемата г-жа директорка на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин", предполагаме, си беше взела поука от предишната ни жалба и не беше обявила овакантяването на това учителско място по тъй скришен и конспиративен начин, което даде възможността и доказан злодей като мен да си подаде документите за участие. Разбира се, и този път конспирацията беше на ниво, спор за това няма. Примерно се проведе тъй добре организирана скришна процедура, при която, да речем, никой от кандидатствалите не можа да разбере колко изобщо кандидати е имало за това място (допуснатите до "събеседване" кандидати бяха викани в различни часове, с оглед да не се срещнат и евентуално някой от тях да добие някаква представа за конкуренцията си!). По тази причина възниква и първото ми питане до Вас:

1.) На основание на какви нормативни и процедуроопределящи документи се базира тази новаторска инициатива на г-жа директорката на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин", благодарение на която никой не може да каже колко кандидати изобщо се явиха на туй "събеседване"?

Ние живеем във времена, в които не вярвам шпионските служби на вражеските държави да са толкова силно заинтересовани да научат нашите тъй стриктно пазени секрети, та е интересно да се знае какъв е смисълът на тази тайнственост?! Щото ние, кандидатите за учителско място по философия, като разумни същества, можем на това основание да си направим логичния извод, че въпросната конспиративност чисто и просто удостоверява намерението на тъй тайнствено държащата се директорка на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" да назначи на това работно място толкова неподходяща личност (имаща обаче несъмненото предимство да разполага със съответните връзки, примерно, най-вече от чисто политически или поне от роднински характер!), че сама се срамува от възможността другите кандидати да заподозрат кого директорката на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" изобщо възнамерява да назначи на тъй апетитната, тъй да се рече, учителска длъжност. От само себе си се разбира, че ако липсваше такава една излишна тайнственост, т.е. ако процедурата беше напълно прозрачна, тогава и нямаше изобщо да се появяват такива излишни питания.

На второ място възникват и куп въпроси по начина, по който се проведе самият основен елемент от процедурата, наречена "събеседване"; примерно тези:

2.) На какво основание и по каква причина в комисията, провеждаща "събеседване" за избор на учител по хуманитарна дисциплина бяха включени две дами с инженерно образование, които, предполага се, хал-хабер си нямат що е това философия и какви са спецификите на обучението на младите по философия?

Ще бъда много щастлив да ми дадете що-годе смислен или поне остроумен отговор и на този въпрос, който силно ме вълнува, особено в контекста на това, че тези две дами по-специално твърде много се изявиха в съдебните процеси, които на моя скромна милост се наложи да водя по повод на заповедите за моите тъй епични уволнения от пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин", те бяха привлечени или служебно командировани от директорката да бъдат (лъже)свидетелки по моите дела, което, както и да го погледне човек, показва тяхната крайна необективност особено що се отнася до преценката на моите качества да заема съответната длъжност. Още по този пункт "обективността" и "незаинтересоваността" на уважаемото жури за избор на учител по философия в пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" отива, тъй да се рече, по дяволите. Възниква и още един въпрос:

3.) На какви разумни основания в комисията именно като председателстващ се изявяваше младият педагогическия съветник на училището г-н Илия Маринчешки, който освен че беше още по-активен от въпросните дами-инженерки в "свидетелстването" по моите съдебни дела има, тъй да се рече, и неоценими безспорни заслуги в подготовката и на двете ми опрасквания (пардон, уволнения), което, както и да го погледне човек, показва неговата крещяща, така да се рече, необективност най-вече що се отнася до обективната оценка на моите качества като кандидат за това учителско място?

Четвъртата, пардон, третата дама в комисията беше една съвсем млада госпожица или госпожа, която, въпреки усилията ми, не можах да разбера дали не е новата преподавателка по философия, по неизвестни за мен (тайнствени и вероятно дори мистични) причини тя стоически издържа на натиска ми да изчопля от нея такава една строго секретна информация, но по този повод възниква и моят четвърти въпрос към Вас, многоуважаема г-жо Киркова:

4.) Дали тайнствената трета, съвсем млада дама не е все пак новата преподавателка по философия, т.е. имаше ли в комисията по подбор на кандидатите за учител по философия поне едно лице, което да беше що-годе компетентно по въпроса какво е това философия и как тя следва да се преподава на младите хора, на учениците от нашето училище?

Ще се радвам, уважаема г-жо Киркова, да ми дадете що-годе понятен отговор и на този тъй силно заинтригувал ме въпрос. А следващият ми въпрос, логично, няма начин да не е този:

5.) Защо директорката на тъй славната пловдивска ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" вече цяла седмица държи в пълна тайна резултатите от т.н. класиране на кандидатите, ето, аз съм участвал в тази процедура, но нищичко не знам, липсва какъвто и да е протокол, поставен на публично място, както това се прави в другите училища, никой нищо не знае не само относно това колко изобщо са били кандидатите, явили се на събеседване за това учителско място, нито кой от тях е показал такива завидни (обективно) качества и предимства, че е станал безспорен фаворит (на директорката на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин" най-вече), не знаем също кой от кандидатите е на второ място, т.е. е резерва за назначение в случай че спечелилият кандидат се откаже или бъде възпрепятстван от тъй мощните природни и социални сили да заеме своето място и прочие?!

Пак напомням, че такава една прекомерна тайнственост и загадъчност, такава една превелика конспиративност и секретност дава почва за покълването и разцъфтяването на какви ли не слухове, хипотези, теории и прочие, което още повече трови и без това твърде отровената психологическа и нравствена атмосфера в многострадалната пловдивска ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин".

Между другото се налага да отбележа и това, че тъй "компетентната" комисия на мен специално има добрината да ми зададе предимно някои откровено тъпи, с извинение, въпроси, за което аз вече имах възможността да пиша, по тази причина просто прилагам написаното там и тук, моля то да се смята за органична част от настоящата ми жалба: виж: Да преклоним глава пред непреклонната творческа гениалност на великия майстор, сътворил толкова изтънчената подигравка, тъй невероятната гавра!. По този пункт аз бих си позволил сега да формулирам примерно ето този въпрос:

6.) Дават ли си сметка многоуважаемите директорки на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин", имам предвид г-жа Милева и г-жа Анастасова, че с тъй укоримото си в нравствено отношение поведение позорят не само самите себе си, но и петнят имиджа на ръководеното от тях учебно, образователно, възпитателно и спомагащо за личностното формиране на младите заведение?!

От което необходимо възниква и следния въпрос:

7.) Поне Вие, уважаема госпожо Киркова, и поне Вие, уважаеми г-н Министър, съзнавате ли същото това, ако подведомствените Ви служителки на тъй почетната и отговорна ръководна длъжност не са в състояние да го осъзнаят?!

И на тази база възниква още един неизбежен въпрос:

8.) Кога, според горното, ще направите тъй необходимия и с желязна логика следващ от него организационен извод?!

Уважаема госпожо Началник,
Уважаеми господин Министър,
Уважаема госпожо Председател,

Уведомявам Ви, че само след два дни, на 13 февруари, в София ще се проведе открито заседание на Върховния Касационен съд, на което най-накрая ще се реши окончателно съдебния казус около моето второ опраскване-уволнение от пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин". В тази връзка и съобразно очертания в тази моя поредна жалба контекст си позволявам да Ви цитирам тук Моето обръщение към многоуважаемите върховни съдии – към блюстителите на правдолюбивото правосъдие, това е моята Защитна реч, която си приготвих за да я произнеса или внеса на предстоящото заседание. Моля съдържанието на тази моя реч, което е относимо към изложеното в тази поредна жалба, да бъде сметнато също като органична и неделима част от нея.

Уважаеми г-н Председател на Обществения съвет на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин",

Понеже тъй стоически мълчите и нищичко не казвате по повод на моите многократни обръщения към Вас, в моето съзнание се зароди подозрението, че многоуважаемата г-жа Анастасова, директорката на пловдивската ПГЕЕ "ТЕТ-Ленин", най-вероятно крие адресираните до Вас лично документи. Това, по представите на що-годе имащата правна култура част на прогресивното човечество, означава не по-малко и не повече от извършването на тежко документно престъпление (предвид Вашите отговорности в училището ни). Моля да ми отговорите по този именно пункт, с помощта на уважаемата г-жа Киркова (или дори чрез нея), ето и точната формулировка на този мой въпрос специално към Вас:

9.) Получихте ли всички адресирани до Вас документи, написани от мен, има ли документи, които г-жа Анастасова е скрила от Вас, как си обяснявате това поведение на един ръководител не на някакво друго, а именно на учебно, образователно, възпитателно и спомагащо за личностното формиране на младите заведение?!

Към г-жа Председателя на КЗД имам един въпрос само:

10.) Уважаема г-жо Джумалиева, заслужава ли си да подавам нова жалба в КЗД и по този случай след като липсва Решение дори и по Преписката чак от далечната 2014 г., която се гледа в ръководения от Вас орган, ето, вече шести месец след последното заседание на разгледалия я състав тя още не е завършена, не е приключена с Решение?! Каква ли е тази толкова мистична причина Петчленният състав на КЗД да е така затруднен да излезе с Решение цели шест месеца?! Има ли някакви срокове, в които решенията на КЗД следва да излизат след приключването на преписките?!

Благодаря Ви за вниманието, ще се радвам да получа наистина пълноценни в смислово и дори в ценностно отношение отговори на поставените в тази моя поредна жалба въпроси!

11 февруари 2019 г.
Пловдив


С УВАЖЕНИЕ: (подпис)

Освен това смятам, че нашият "Картаген" - масовото българско безразличие спрямо истината и свободата! - е крайно време да бъде разрушен...

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

9 коментара:

Анонимен каза...

Как не се спря с тея жалби Грънчарка... Ей унищожи една гора дървета с писането си на някакви хартйки дето никой не иска да ги чете. Не ти ли писва, не си ли стар вече да се излагаш по съдилища? Сега на 13 като те подритнат пак какво ще правиш? Страсбург та и извън България да ти се смеят хората? Само да отбележа, ако загубиш в делото Страсбург там таксите са 10 пъти повече и много боли да ги плащаш от джоба...

Анонимен каза...

"Никой не иска да чете" написаното от Грънчаров, ама ти самата ги четеш най-редовно! :)))) Защо не мислите поне малко като пишете? И как така смело твърдите, че той щял да загуби делото? Ясновидка ли сте?

Анонимен каза...

Те са получили съобщение от руските вещици че Грънчаров ще загуби делото! :))))

Анонимен каза...

Уважаеми г-н Грънчаров,
Писмото Ви е регистрирано с № ПД-04-8/ 11.02.2019г.
Успешен ден,
РУО – Пловдив

Анонимен каза...

Здравейте!

Кореспонденцията е заведена с № 94-564/ 11.02.2019 г.

Приемна на МОН

Анонимен каза...

Такъв олигофрен като Грънчаров не съм виждала никъде! Всички му се подиграват, не спря с тези пусти жалби, те му изядоха главата и работата. От тия пусти жалби дето ги пише си пати и никъде няма да е учител! Не е полудяла Аатанасова все още за да го сложи учител за какво и е такъв тапунгер?! За да пише жалби ли срещу нея и да я нима какво прави, кога се храни и т.н. И тоя малко акъл дето му е останал на даскала, ще му избяга. Такъв малумник като него няма друг!

Анонимен каза...

Малее, другарките от тет ленин съвсем превъртяха! :))))) Какъв кеф!

Анонимен каза...

До последния коментар: Другарките от ТЕТ Ленин не са превъртяли ти си този които е превъртял заедно с Грънчаров колегата ти по лудост! Ха-ха

Анонимен каза...

Егати дебилите! Обаче е интересно, че съвсем не се усещат какви ги плещят. И как се излагат. А това са вероятно учители. Колко тъжно...